คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

การบริหารการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน

− Oct 07,2016 −

ปัจจุบันในยุคโลกาภิวัตน์มีการเปลี่ยนแปลงในการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ การจัดการองค์การที่มีระบบการบริหารราชการแบบเดิมอาจไม่เพียงพอต่อการจัดระบบการบริหารงานภาครัฐที่จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน   การจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานภาครัฐเป็นการบริหารงานที่เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  ตามแนวคิดดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ และช่วยเพิ่มความสามารถในการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนที่มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เป็นรูปแบบการปรับโครงสร้างที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพื่อให้เท่าทันกับประเทศที่พัฒนา การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าวในการบริหารงานท้องถิ่นมีในหลายลักษณะ ทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนเป็นผู้กําหนดนโยบายการจัดบริการสาธารณะโดยตรง เพื่อให้การดําเนินกิจกรรมของการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง  และการจัดการภาครัฐแนวใหม่ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของภาครัฐที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเทคโนโลยีซึ่งในที่สุดจะช่วยเพิ่มความสามารถให้แก่รัฐในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เพิ่มมากขึ้น   การศึกษาภาครัฐแนวใหม่ที่มีทั้งภาครัฐและได้นำเอาวิธีการทำงานของภาคเอกชนไปใช้กับรัฐจะทำให้องค์การประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในการดำเนินงานนั้น  ปัจจัยสำคัญที่สุดก็คือการจัดการภาครัฐในยุคสมัยใหม่

                 ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดให้มีการทำโครงการการบริหารการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน  ขึ้นเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างการจัดการภาครัฐสมัยใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนองค์การไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายได้ตั้งไว้ใน  14 เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2559 โดยวิทยากร   ส.ส เอกนัฏ พร้อมพันธุ์  

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back