คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

การบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล

− Oct 07,2016 −

โครงการการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนตามหลักธรรมาภิบาล จากสถานการณ์ทางการในปัจจุบันที่ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจำเป็นต้องมีธรรมาภิบาลในการทำงานเพื่อทำให้หน่วยงาน    การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี เป็นแนวทางสำคัญในการจัดระเบียบให้สังคมรัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน ซึ่งครอบคลุมถึงฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายราชการ และฝ่ายธุรกิจ สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้รักสามัคคีและร่วมกันเป็นพลังก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและเป็นส่วนเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ   หลักธรรมาภิบาล(Good Governence)เป็นวิธีการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กร โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหน่วยงานต่างๆ เช่น ภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ปัจเจกชน และองค์กรระหว่างประเทศ โดยเป้าหมายของการใช้หลักธรรมาภิบาล คือ เพื่อการมีความเป็นธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสร้างให้เกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได้ก็คือ การมีความโปร่งใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบได้ และการมีส่วนร่วมเป็นสำคัญ แต่อาจประกอบไปด้วยหลักการอื่นๆอีกได้ด้วยแล้วแต่ผู้นำไปใช้  โดยสภาพแวดล้อมของธรรมาภิบาลอาจประกอบไปด้วยกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ประมวลจริยธรรม และวัฒนธรรมองค์กร

                ดังนั้น มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาถึงหลักธรรมาภิบาล ด้วยเหตุผลดังกล่าว สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดสัมมนา ในวันที่ 23 กรกฏาคม  2559  โดยวิทยากร ว่าที่ร้อยตรี ธีระพล  โชคนำชัย ปลัดอาวุธโส อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back