คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้ วิทยากร พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ (องคมนตรี)

− Oct 07,2016 −

จากสถานการณ์5จังหวัดชายแดนภาคใต้มีผลกระทบต่อความรุนแรงและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งก่อให้เกิดปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษาของเด็กเยาวชน ความไม่เข้าใจในเชิงวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  ปัญหาดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ โดยการนำพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานมาน้อมนำ คือ  “การเข้าใจ เข้าถึง และการพัฒนา” มาเป็นหลักปฏิบัติในพื้นที่และการพัฒนาชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนมุสลิมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการนำเยาวชนมุสลิมใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้มาทำกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้เพื่อเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่  โดยภาวะผู้นำในการมีส่วนร่วมเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในชุมชนได้มีบทบาทพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และมีการค้นหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในการหาแนวทางการแก้ปัญหาในการร่วมกันตัดสินใจในการวางแผนต่างๆในชุมชน  จะเห็นว่า ภาวะผู้นำ (Leadership) เป็นหัวใจของการบริหารและการจัดการที่ทำให้คนส่วนรวมปฏิบัติตามและปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่อย่างมีประสิทธิภาพ  ดังนั้นการสร้างกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้เพื่อเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่เพื่อการเรียนรู้การเป็นผู้นำในชุมชนและสามารถเชื่อมความสัมพันธ์เป็นเครือข่ายครอบครัวที่จะนำไปสู่ความสมานฉันท์ในสังคมเป็นโอกาสแก่เยาวชนให้ได้รับการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ชีวิตตลอดจนถึงการพัฒนาแนวคิดในการปฏิบัติตนให้เป็นผู้นำของชุมชนในอนาคต และสามารถแก้ไขปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคต

                ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางคณะรัฐศาสตร์ จึงขออนุมัติจัดให้มีการทำโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เพื่อเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ ขึ้นเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่สำหรับการขับเคลื่อนประเทศไทยในการแก้ปัญหาของจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป้าหมายมั่นคงอย่างยั่งยืน

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back