คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

− Sep 16,2022 −

คณาจารย์และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

      ท้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้บริหารและวัตถุประสงค์หลักสูตรที่เน้นให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยเป็นนักปฏิบัติอย่างมืออาชีพ ซึ่งคณาจารย์ทุกท่านของคณะได้ร่วมกันวางแผนการศึกษาดูงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรที่ศึกษามีต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา 2565     โดยได้ทัศนศึกษาดูงานหน่วยงานกรมยุทธศึกษาทหารอากาศเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back