คณะรัฐศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ปฐมนิเทศออนไลน์นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ระดับปริญญาตรีผ่านระบบออนไลน์

− Dec 02,2021 −

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 โดยหัวหน้าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ อาจารย์ชัยรัตน์ จันทนดิษฐ เพื่อชี้แจงกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้วยความห่วงใยนักศึกษาปริญญาตรีทุกชั้นปี 

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back