คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาเอก หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ภาษาอังกฤษ           Doctor of Public Administration Program

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย          ชื่อเต็ม    รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

                        ชื่อย่อ      รป.ด.

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม    Doctor of Public Administration

                        ชื่อย่อ      D. P. A.