Political Science

Doctor's Degree Doctor of Public Administration Program

Curriculumชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย  : หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต  
ชื่อภาษาอังกฤษ  : Doctor  of  Public Administration Program 
 

ชื่อปริญญา

ชื่อภาษาไทย  : รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
ชื่อย่อภาษาไทย  : รป.ด.

ชื่อภาษาอังกฤษ :  Doctor  of  Public Administration
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ  :  D. P. A.
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา

 สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาใดก็ได้  จากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสำนักงาน ก.พ. ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.00 จากระบบ  4.00  หรือเทียบเท่า   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 แบบ 1   แผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่ก่อให้เกิดความรู้ใหม่
 แบบ  1.1       
     1)  รับสมัครผู้สมัครที่ทำงานในสายวิชาการหรือสายบริหาร  เช่น  อาจารย์   นักวิชาการ   นักบริหาร  หรือนักวิจัยใน   
           วิทยาลัย หรือสถาบันทางวิชาการอื่นๆ ที่ทำการสอนในระดับปริญญาตรีขึ้นไป หรือทำการวิจัยและมีผลงานวิจัย 
           เป็นที่ยอมรับ   โดยต้องมีประสบการณ์การทำงานไม่ต่ำกว่า 3  ปี 
     2)  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิตหรือ
           มหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
     3)  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

แบบ 2   เป็นแผนการศึกษาที่เน้นการวิจัยโดยมีการทำดุษฎีนิพนธ์ที่มีคุณภาพสูงและก่อให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ
              และวิชาชีพและศึกษางานรายวิชาเพิ่มเติม
แบบ  2.1       
      1)  รับสมัครจากผู้ที่เคยมีประสบการณ์ทำงานแล้วและมีใบรับรองการทำงานอย่างน้อย 3 ปี 
      2)  มีหนังสือรับรองว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต จากอาจารย์ที่เคยสอนในระดับบัณฑิต  
            หรือ  มหาบัณฑิต หรืออาจารย์ที่ปรึกษา  หรือผู้บังคับบัญชา จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน
      3)  สามารถอุทิศเวลาให้กับการศึกษาค้นคว้าได้เต็มเวลาจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
            กรณีผู้มีคุณสมบัติแตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ข้างต้นอาจมีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษาได้ทั้งนี้  ต้องได้รับความเห็น   
            ชอบ จากผู้อำนวยการหลักสูตร
 

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 

     1. พิจารณาจากผลการศึกษาระดับปริญญาตรี และปริญญาโท หนังสือรับรองประสบการณ์หรือการทำงาน   
     2. พิจารณาจากผลการสอบสัมภาษณ์  
 

ระบบการศึกษา 

     1.  ระบบการศึกษาใช้ระบบทวิภาค  (Semester)  โดย  1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น  2  ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการ 
          ศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์ สำหรับภาคการศึกษาฤดูร้อน มหาวิทยาลัย ฯ จะกำหนดระยะ 
          เวลาและจำนวนหน่วยกิต โดยมีสัดส่วนเทียบเคียงกันได้กับการศึกษาภาคปกติ  
     2.  การคิดหน่วยกิต  
     1)  รายวิชาภาคทฤษฎี ที่ใช้เวลาบรรยายหรืออภิปรายปัญหาไม่น้อยกว่า 15 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่า  
          เท่ากับ 1 หน่วยกิตระบบทวิภาค
     2) รายวิชาภาคปฏิบัติ ที่ใช้เวลาฝึกหรือทดลองไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วย 
          กิตระบบทวิภาค
     3) การฝึกงานหรือการฝึกภาคสนาม ที่ใช้เวลาฝึกไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1    
          หน่วยกิตระบบทวิภาค
     4) การทำโครงงานหรือกิจกรรมการเรียนอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมายที่ใช้เวลาทำโครงงานหรือกิจกรรมนั้นไม่น้อยกว่า
          45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติให้มีค่าเท่ากับ 1หน่วยกิต ระบบทวิภาค
     5) การค้นคว้าอิสระที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
          ระบบทวิภาค
     6) ดุษฎีนิพนธ์ ที่ใช้เวลาการศึกษาค้นคว้าไม่น้อยกว่า 45 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษาปกติ ให้มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
          ระบบทวิภาค


ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร 

   ใช้เวลาในการศึกษาไม่เกิน 6 ปีการศึกษา  นับแต่วันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติม