คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (MPA)

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

1. รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ภาษาอังกฤษ          Master of Public Administration Program in Public Administration

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม    รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

                           ชื่อย่อ      รป.ม. (รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต)

  ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม    Master of Public Administration

                          ชื่อย่อ      M.P.A. (Public Administration)