คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม

 

1. ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.1 ปรัชญา

           หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม เป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตและผลิตผู้นำที่มีความรู้ ความสามารถมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อเตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1.2 ความสำคัญ

                จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ทั้งด้าน เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี และการบริหารจัดการในภาครัฐ รวมทั้งการปฏิรูประบบราชการ และการกระจายอำนาจ ทำให้ภาครัฐต้องมีการปรับบทบาท จึงต้องการบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะนำไปใช้กับการทำงานเพื่อสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ให้ความสำคัญ กับการพัฒนาด้านการเรียนสอนการสอนเชิงบูรณาการ เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม จึงได้มีการเปิดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการบริหารงานยุติธรรม เพื่อตอบรับการสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและความทันสมัย

1.3 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

1.2.1 เพื่อให้ผู้ศึกษาได้เรียนรู้ถึงการบริหารงานยุติธรรม

1.2.2 เพื่อส่งเสริมการศึกษา และค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานยุติธรรม

1.2.3 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานยุติธรรม

 

อาชีพที่สามารถประกอบอาชีพได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แผนก สวัสดิภาพเยาวชน พนักงานสอบสวน กองการเจ้าหน้าที่แผนก   วินัยและวางแผนพัฒนา

2. กรมราชทัณฑ์ ทำงานหน้าที่นักสังคมสงเคราะห์ประจำทุกเรือนและทัณฑสถาน ทำงานในกองต่างๆได้ทุกกอง เช่น กองทัณฑวิทยา กองคุมประพฤติ กองพักการลงโทษ กองฝึกอบรม เป็นต้น

3. กรมพัฒนาชุมชน ทำหน้าที่พัฒนากรประจำเขตต่างๆ

4. กรมการปกครอง ทำหน้าที่ปลัดอำเภอ

5. กระทรวงยุติธรรม

6. กรมคุมประพฤติ ทำหน้าที่พนักงานคุมประพฤติประจำศาลทุกจังหวัด

7. ศาลเยาวชนและครอบครัว ทำหน้าที่เป็นพนักงานคุมประพฤติ ประจำศาลเยาวชนและครอบครัวที่มีอยู่ทุกศาล

8. กรมบังคับคดี ทำหน้าที่ประสานงานติดตามคดี

9. ศาลทุกศาล ทำหน้าที่เป็นจ่าศาล ดูแลกิจการกระบวนการยุติธรรมและธุรการทั่วไป

10. สถาบันพัฒนาข้าราชการตุลาการ ทำหน้าที่เป็นนักวิชาการ ดำเนินงานและประสานงานในการจัดฝึกอบรม และวางแผนพัฒนางานของศาลโดยทั่วไป

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะรัฐศาสตร์ Contact: