คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการโรงแรม

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย              หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม

ภาษาอังกฤษ          Bachelor of Arts Program in Hotel

 

2.  ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม      ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การโรงแรม)

  ชื่อย่อ        ศศ.บ. (การโรงแรม)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts (Hotel)

  ชื่อย่อ        B.A. (Hotel)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร