คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ภาษาอังกฤษ         Bachelor of Arts Program in English

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม       ศิลปศาสตรบัณฑิต  (ภาษาอังกฤษ)

                          ชื่อย่อ         ศศ.บ.(ภาษาอังกฤษ)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม        Bachelor of Arts (English)

                          ชื่อย่อ          B.A. (English)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร