คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ             Bachelor   of  Arts     Program  in  Tourism

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม      ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว)

                          ชื่อย่อ        ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts (Tourism )

                          ชื่อย่อ        B.A. (Tourism)

  ดาวน์โหลดหลักสูตร