คณะศิลปศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการท่องเที่ยว

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว

ภาษาอังกฤษ             Bachelor   of  Arts     Program  in  Tourism

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม      ศิลปศาสตรบัณฑิต  (การท่องเที่ยว)

                          ชื่อย่อ        ศศ.บ.(การท่องเที่ยว)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม      Bachelor of Arts (Tourism )

                          ชื่อย่อ        B.A. (Tourism)