คณะศึกษาศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Dec 17,2017 −

"การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรองของคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จำนวน 2 รุ่น ระหว่างวันที่ 1-3  ธันวาคม 2560 และ 8-10 ธันวาคม 2560 ณ ค่ายลูกเสือพระแท่นดงรัง  อ.ท่ามะกา
จ.กาญจนบุรี ซึ่งอยู่ในความควบคุมของคณบดีและดร.สมบัติ-ดร.สมใจ  เดชบำรุงผลการฝึกอบรมนักศึกษาประสบความสำเร็จและสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนได้

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back