คณะศึกษาศาสตร์

ภาพกิจกรรม Gallery

การสอบปากเปล่าในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

− Dec 12,2017 −

การสอบปากเปล่าในการสอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) ของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560