คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา (4 ปี)
 
รหัสและชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Education Program in Educational Technology and  Communication

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
ชื่อย่อ ศษ.บ. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)
 
ภาษาอังกฤษ
ชื่อเต็ม Bachelor of Education (Educational Technology and Communication)
ชื่อย่อ B.Ed. (Educational Technology and Communication)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: