คณะศึกษาศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (5 ปี)   

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา   

ภาษาอังกฤษ            Bachelor of Education Program in Educational Technology and  Innovations         

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย             ชื่อเต็ม    ศึกษาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

                          ชื่อย่อ      ศษ.บ. (เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม    Bachelor of  Education (Educational Technology and Innovations)                                     

                          ชื่อย่อ      B.Ed. (Educational Technology and Innovations)


Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศึกษาศาสตร์ Contact: