คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (แม่ไก่) หัวข้อ “เคล็ดลับการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอขอทุน”วิทยากร รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

− Sep 12,2021 −

Back