Nursing Science Program

News News

ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจ เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในโครงการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ (แม่ไก่) หัวข้อ “เคล็ดลับการเขียนโครงร่างวิจัยเพื่อเสนอขอทุน”วิทยากร รศ.ดร.วันเพ็ญ แก้วปาน ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข

− Sep 12,2021 −

Back
Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of Nursing Science Program Contact: