คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการสืบสานประเพณีทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ในเทศกาลปีใหม่

− Dec 13,2020 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีการจัดโครงการสืบสานประเพณีทำบุญประจำปีคณะพยาบาลศาสตร์ในเทศกาลปีใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อให้ตะหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและปลูกจิตสำนึกให้อาจารย์และนักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมและซาบซึ้งในพระศาสนา ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม และเพื่อเป็นศิริมงคลกับคณะและสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาพยาบาล รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โดยโครงการนี้วางแผนจัดขึ้นวันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back