คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562

− Aug 13,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี โดยงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ จะมีการจัดโครงการสืบสานประเพณีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวที และเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยในการสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการนี้ได้จัดขึ้นในในวันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2562

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back