คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Dec 02,2018 −

หลักเกณฑ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก

 1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ 

  วิทยาศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต

  คณิตศาสตร์ ต้องไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต

  ภาษาต่างประเทศ ต้องไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 2. มีผลการสอบวัดความรู้ของสำนักทดสอบกลาง กระทรวงศึกษาธิการ หรือตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 3. มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกายและจิต ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพยาบาล
 4. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย
 5. ส่วนสูง 150 เซนติเมตรขึ้นไป และน้ำหนักไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม

หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก

 1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 2 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน   จำนวน 2 ฉบับ
 3. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา  จำนวน 2 ฉบับ
 4. รูปถ่าย 1 นิ้ว                      จำนวน 2 รูป

วิธีการสมัคร

 1. สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา ชั้น 1 อาคารอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 2. สมัครผ่านทางทีมงานอาจารย์แนะแนวของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 3. ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ โดยกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ www.bkkthon.ac.th ใบสมัครพร้อมหลักฐานการศมัครสอบ แล้วส่งไปรษณีย์มาที่คณะพยาบาลศาสตร์ หรือผ่านประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษา มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เลขที่ 16/10 หมู่2 ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
 4. ติดต่อสอบถาม อ.ดร.สุวิมล จอดพิมาย โทรศัพท์ 062-818-9315, 089-235-8800

ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการเข้าสอบ จำนวน 1000 บาท สำหรับผู้ที่มาสมัครด้วยตนเองให้ชำระเงินที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์และรับสมัครนักศึกษาในวันที่สมัคร ส่วนผู้รับสมัครผ่านทีมงานอาจารย์แนะแนว และผ่านทางไปรษณีย์ให้มาชำระเงินก่อนวันสอบ โดยผู้ที่ชำระเงินจะได้รับใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม และบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบ

 

 

 

 

Back