คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ขอเรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วม “โครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์"

− Sep 12,2021 −

อเรียนเชิญคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วม โครงการสัมมนาจรรยาบรรณและยกย่องเชิดชูอาจารย์" วิทยากรโดย 
รศ. ดร.สุลี ทองวิเชียร ที่ปรึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 8.30-15.30น. 

ผ่านโปรแกรม Google Meet

Back