คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

โครงสร้างหลักสูตร

1. ชื่อหลักสูตร

                      ภาษาไทย             ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา

                      ภาษาอังกฤษ         Master of Education Program in Physical Education


2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

                      ภาษาไทย            ชื่อเต็ม        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (พลศึกษา)

                                               ชื่อย่อ          ศษ.ม. (พลศึกษา)

                  ภาษาอังกฤษ            ชื่อเต็ม        Master of Education (Physical Education)

                                               ชื่อย่อ        M.Ed. (Physical Education)


รายละเอียดเพิ่มเติม