คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา

โครงสร้างหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา