คณะดุริยางคศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตรดุริยางศาสตรมหาบัณฑิต

สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย               หลักสูตรดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาดุริยางศาสตร์

ภาษาอังกฤษ           Master of Music Program in Music

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย               ชื่อเต็ม    ดุริยางคศาสตรมหาบัณฑิต (ดุริยางคศาสตร์)

                             ชื่อย่อ      ดศ.ม. (ดุริยางคศาสตร์)

ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม    Master of Music (Music)

                            ชื่อย่อ      M.M. (Music)