คณะสาธารณสุขศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีซึ่งมีพันธกิจที่สำคัญคือ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มีความพร้อม ในการผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์หลายสาขาวิชา มีความพร้อมทางด้านอาจารย์ผู้สอน สถานที่ และอุปกรณ์การจัดการเรียนการสอน  ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการขาดแคลนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีได้พิจารณาเห็นว่าการเปิดการสอนหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตเพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่มีความรู้ความสามารถในการให้บริการด้านสาธารณสุข สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้เพื่อทำให้สุขภาวะแบบองค์รวมของประชาชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม ในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุข ในชุมชน ตลอดจนประเทศชาติได้ 

ปรัชญาหลักสูตรคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยึดถือปรัชญาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “สร้างปัญญา พัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม”โดยดำเนินการภายใต้กรอบแนวคิดเกี่ยวกับคน การสาธารณสุข กระบวนการเรียนการสอน โดยเน้นคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ และคำนึงถึงภูมิหลัง สังคม และวัฒนธรรม โดยมีความเชื่อในองค์ประกอบทางการสาธารณสุข ดังนี้

ผู้ใช้บริการ  หมายถึง บุคคล ครอบครัว และชุมชน ซึ่งมีศักยภาพในการดูแลตนเองและผู้อื่น โดยใช้ภูมิปัญญาตามวัฒนธรรม โดยปัจเจกบุคคลมีลักษณะเป็นองค์ประกอบด้วยกาย จิต สังคม ปัญญาและจิตวิญญาณ

สิ่งแวดล้อม  เป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลง มีการแลกเปลี่ยน มีความหลากหลายตามวัฒนธรรม และมีอิทธิพลต่อสุขภาพและการดูแลสุขภาพของผู้รับบริการ

สุขภาพของผู้ใช้บริการ  เป็นสุขภาวะที่มีภาวะทางกาย จิต สังคม ปัญญา และจิตวิญญาณของผู้รับบริการที่เป็นผลมาจากการดูแลตนเองโดยใช้ศักยภาพและภูมิปัญญา ที่นำไปสู่ภาวะสมดุล และความผาสุกในทุกระดับปัญหาสุขภาพ

การสาธารณสุข  เป็นบริการที่เป็นระบบและต่อเนื่อง ที่ใช้ศาสตร์ทางสาธารณสุข และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดดูแล และการฟื้นฟูสภาพของผู้รับบริการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลางของการดูแล และให้ความสำคัญที่สุขภาวะของผู้รับบริการ

การจัดการศึกษาทางการสาธารณสุข  เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และการเรียนรู้ที่ผู้เรียนพึ่งพาตนเอง โดยการพัฒนาสมรรถนะให้เป็นผู้มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะทางปัญญา ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และทักษะการปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตลอดจนการเป็นผู้มีภาวะผู้นำและมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบเท่าทันสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาสาธารณสุขศาสตร์ ที่มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1. มีความรู้ และสามารถประยุกต์ศาสตร์ด้านสาธารณสุข และสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ในการให้บริการด้านสาธารณสุข ในด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การควบคุมโรค การบำบัดรักษา การพัฒนาสุขภาพอนามัยแบบองค์รวมของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน

2. มีความสามารถในการปฏิบัติงานในฐานะนักการสาธารณสุข นักวิชาการ นักบริหาร นักวิจัย สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน หรืออาชีพอิสระได้

3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้โดยสามารถเป็นได้ทั้งผู้นำ หรือผู้ตามที่ดี สามารถประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เป็นผู้ที่สนใจใฝ่รู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

5. เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ และการประกอบอาชีพ รวมถึงการส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังจบการศึกษา

1.  เป็นนักวิชาการสาธารณสุข

2.  นักวิชาการควบคุมโรค

3.  นักวิชาการสุขาภิบาล

4.  นักระบาดวิทยา

5.  นักวิชาการสิ่งแวดล้อม ในกระทรวงสาธารณสุข

6.  นักวิชาการ ในกระทรวงอุตสาหกรรม 

7.  นักวิชาการ ในส่วนราชการส่วนท้องถิ่น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร องค์การบริหารส่วนตำบล

8.  ปฏิบัติงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม และภาคเอกชน

9.  ประกอบอาชีพอิสระด้านสุขภาพอนามัย

10. ศึกษาต่อระดับปริญญาโท ปริญญาเอก สาขาสาธารณสุขศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง