คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

แนวทางการเขียนบทความวิจัย เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยสู่การเผยแพร่

− Oct 17,2015 −

บทความวิจัย (Research Article) เป็นบทความที่นำเสนอโดยมีรูปแบบเฉพาะในสาขาวิชาการหรือวิชาชีพหนึ่ง ๆ ซึ่งผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาการหรือสาขาวิชาชีพนั้น จึงจะสามารถอ่านและตัดสินใจได้ว่าความนำข้อมูลหรือสารสนเทศที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างไร   หรือตัดสินใจได้ว่าผลงานนั้นมีคุณค่าและความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด นอกจากนี้ ผู้สนในทั่วไปก็ควรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และเกิดการเพิ่มพูนความรู้ได้ในระดับหนึ่ง การเขียนบทความวิจัยที่ดี จึงควรมีประเด็นหรือแนวคิดที่ชัดเจน มีสาระทางวิชาการที่ถูกต้อง ทันสมัย  ควรมีการวิเคราะห์เป็นไปตามแนวคิดและทฤษฎีที่เหมาะสมและชัดเจน ซึ่งจะช่วยให้การสื่อสารข้อมูลที่ได้จากการวิจัยไปสู่ผู้รับได้ตรงตามวัตถุประสงค์

Back