คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

การพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21

− Oct 17,2015 −

เอกสารสรุปการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 จัดทำขึ้นเพราะต้องการให้อาจารย์ในคณะบัญชีมีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับรายวิชาและนักศึกษา  การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21   ทำให้สิ่งต่าง ๆ ต้องมีการพัฒนา เปลี่ยนแปลงให้เหมาะสม ซึ่งในศตวรรษที่ 21 เน้นในเรื่องทักษะแห่งการเรียนรู้ขึ้น   เชิญวิทยากรและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในคณะ  โดยหวังว่าความรู้ที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์ผู้สอนนำความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนกันไปปรับใช้ในการสอนของตนเองให้หลากหลาย ทั้งอาจารย์ภายในคณะบัญชี   คณะอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถาบันต่อไป

 

Download

Back