คณะบัญชี

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

− Jun 01,2018 −

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการรับรองหลักสูตรจากสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมาจนถึงปัจจุบัน


ลิงค์อ้างอิงข้อมูลการรับรอง

Back