Account

Bachelor’s Degree Four years หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี

Curriculumชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย      บัญชีบัณฑิต
ชื่อภาษาอังกฤษ  Bachelor of Accountancy Program

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม   บัญชีบัณฑิต
             Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ     บช.บ.
             B.Acc.
 

  ดาวน์โหลดหลักสูตร