คณะพยาบาลศาสตร์

ปรัชญา

“ความรู้ดี มีคุณธรรม ผู้นำสุขภาพ”

      คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เชื่อว่า การพยาบาล เป็นกระบวนการปฏิสัมพันธ์ระหว่างพยาบาลกับบุคคล ครอบครัวและชุมชนในการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันความเจ็บป่วยในผู้มีภาวะสุขภาพปกติให้การดูแลและการฟื้นฟูสภาพผู้ที่เจ็บป่วย โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ บริการพยาบาล เป็นบริการที่จำเป็นต่อสังคม ผู้ประกอบวิชาชีพต้องได้รับการศึกษาอบรมในหลักสูตรที่จัดขึ้นเฉพาะสาขาวิชาชีพ ให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและสมรรถนะเชิงวิชาชีพ มีทักษะการสื่อสาร มีเจตคติที่ดี โดยมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้นำทางสุขภาพสามารถพัฒนาศักยภาพประชาชนให้สามารถดูแลสุขภาพ โดยบูรณาการความรู้ทางการพยาบาลและศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องไปใช้ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพกระบวนการเรียนการสอน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ด้วยวิธีการที่หลากหลายจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามสภาพการณ์จริง ส่งเสริมให้ผู้เรียนแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการทางปัญญา และการทำงานเป็นทีม ผู้สอนเป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้และเสริมพลังอำนาจ โดยคำนึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนแต่ละบุคคลให้สามารถพัฒนาได้เต็มศักยภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางสุขภาพ

อัตลักษณ์

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ คือ “ ผู้นำทางสุขภาพ”เป็นผู้ชี้นำทางสังคมด้านสุขภาพให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นผู้นำการปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในภาวะสุขภาพปกติและไม่ปกติเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ โดยมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมีจรรยาบรรณ

จุดเน้น จุดเด่น เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์  จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำสุขภาพ หมายถึง เป็นผู้นำทางสุขภาพ ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งมีจิตใจที่เอื้อต่อการช่วยเหลือผู้อื่น

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล
  2. วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง
  3. ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1.  ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.  พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.  พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่คุณภาพ และประสิทธิภาพ                       

4.  ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

5. พัฒนางานวิจัย งานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

6.  กำหนดให้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

7.  สนับสนุนให้มีการจัดบริการวิชาการแก่สังคม

8.  สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

9. สนับสนุน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

10. ส่งเสริมให้มีการนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม

วัตถุประสงค์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะ ดังต่อไปนี้

1.  มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะที่เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพ

2. มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ใช้ความรู้ด้านการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและปฏิบัติการพยาบาล

4. ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของตนเองและผู้อื่น มีจิตบริการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้นำทางสุขภาพ มืออาชีพ

5. คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

6. มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7. เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

 

โครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานภายในองค์กร

      การบริหารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดีดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 2 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา  และหัวหน้า กลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชาได้แก่

  1. กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์
  2. กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
  3. กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
  4. กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว และชุมชน
  5. กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Sep 22,2017 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้จัดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

− read more −
− Aug 15,2017 −

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

− read more −
− Jun 02,2017 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) คณะพยาบาลศาสตร์ เรื่อง แบบสำรวจสุขภาพครอบครัว

− read more −