คณะพยาบาลศาสตร์

1.ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

1.1 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปรัชญา

สร้างปัญญาพัฒนาคน ฝึกฝนคุณธรรม

ปณิธาน

ผลิตบัณฑิตให้มีภาวะผู้นำสังคมมีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม นำไปประกอบอาชีพและดำรงชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการพัฒนาตนเองสังคมและประเทศชาติ

วิสัยทัศน์ (Vision)  ณ ปี 2569

1.บัณฑิตนักปฏิบัติที่มีศักยภาพ พร้อมพัฒนาไปสู่มืออาชีพ โดยมีความรู้ประสบการณ์ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2.การวิจัยและงานสร้างสรรค์ ที่นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

3.ให้บริการวิชาการแก่สังคม และชุมชนอย่างทั่วถึง ในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญเพื่อให้สังคม และชุมชนพึ่งตนเอง บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4.ฟื้นฟู พัฒนา สืบสาน อนุรักษ์ และดำรงซึ่งวัฒนธรรม และวิถีชีวิตไทยทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น

5. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

พันธกิจ

1.มุ่งผลิตและพัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถควบคู่คุณธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาอันเป็นที่ต้องการของประเทศ

2.มุ่งส่งเสริมการทำวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างนวัตกรรมในแต่ละสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดดำเนินการเรียนการสอนที่มีทั้งในระดับประเทศและต่างประเทศ

3.มุ่งให้บริการวิชาการแก่สังคมในด้านที่มหาวิทยาลัยมีความพร้อมและเชี่ยวชาญ

4.   มุ่งทำนุบำรุงและเสริมสร้างวัฒนธรรมอันดีงามแก่สังคมและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. มุ่งพัฒนาระบบการบริหารและการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล ที่สอดคล้องกับบริบทโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับการบริหารวิชาการ กิจการนักศึกษา บริหารบุคลากร บริหารทรัพยากร งบประมาณ บริหารโลจิสติกต์ บริหารวิสาหกิจ และการบริหารทั่วไป

1.2 ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

ปรัชญา

ความรู้ดี  มีคุณธรรม  ผู้นำสุขภาพ

วิสัยทัศน์

มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ คู่คุณธรรม เป็นผู้นำทางสุขภาพ

พันธกิจ

1.ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

2.วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง

3.ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

4.ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

อัตลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์“ผู้นำทางสุขภาพ มืออาชีพ”

“ผู้นำทางสุขภาพ  มืออาชีพ” เป็นผู้ชี้นำทางสังคมด้านสุขภาพให้ตระหนักถึงคุณค่าและประโยชน์ในการสร้างเสริมสุขภาพและเป็นผู้นำการปฏิบัติด้วยตนเองทั้งในภาวะสุขภาพปกติและไม่ปกติเพื่อให้สามารถดูแลสุขภาพของตนเอง บุคคล ครอบครัวและชุมชนได้ โดยมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์ทางการพยาบาล อย่างมีจรรยาบรรณ

จุดเน้น จุดเด่น เอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์“จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำสุขภาพ”

จิตอาสา พัฒนาคุณธรรม นำสุขภาพ หมายถึง เป็นผู้นำทางสุขภาพ ที่ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม พร้อมทั้งมีจิตใจที่เอื้อต่อการช่วยเหลือผู้อื่น

1.3 การได้มาของปรัชญา วิสัยทัศน์  อัตลักษณ์ เอกลักษณ์ และการรับรู้ของสมาชิกในองค์กร

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีการกำหนด ปรัชญา และวิสัยทัศน์ เพื่อเป็นทิศทางการบริหารงาน โดยมีการดำเนินการ ดังนี้

                      1.3.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ ร่วมกัน

                      1.3.2 ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ ร่วมกับอาจารย์คณะพยาบาล ในการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการปีการศึกษา 2560 และแผนกลยุทธ์ปีการศึกษา 2560 -2562 

1.3.3 ถ่ายทอดปรัชญา และวิสัยทัศน์ ในที่ประชุมคณาจารย์ และบุคลากร พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ติดประกาศให้บุคลากร นักศึกษา ประชาชนและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียรับทราบ 

2.นโยบายและวัตถุประสงค์

 2.1 นโยบาย คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

1.ผลิตบัณฑิตพยาบาลให้ได้ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามสภาการพยาบาลและมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

2.พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพและธำรงรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่คุณภาพ และประสิทธิภาพ

4.ปรับปรุง และพัฒนาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง

5.พัฒนางานวิจัยงานสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและบริการวิชาการ

6.กำหนดให้ใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือในการบริหารงาน

7.สนับสนุนให้มีการจัดบริการวิชาการแก่สังคม

8.สนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย

9.สนับสนุน การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ

10.ส่งเสริมให้มีการนำอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา นักศึกษา ให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม

2.2 วัตถุประสงค์ ของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1.มีสมรรถนะเชิงวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลแก่บุคคล ครอบครัว และชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ ภาวะเสี่ยง และภาวะที่เจ็บป่วยได้อย่างมีคุณภาพ

2.มีทักษะในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

3.ใช้ความรู้ด้านการวิจัย และการนำผลการวิจัยไปใช้ในการแก้ปัญหาและปฏิบัติการพยาบาล

4.ปฏิบัติการพยาบาลโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี และความเป็นบุคคลของตนเองและผู้อื่นมีจิตบริการ ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพและเป็นผู้นำทางสุขภาพ มืออาชีพ

5.คิดอย่างมีวิจารณญาณ และสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง

6.มีภาวะผู้นำ บริหารจัดการตนเอง มีความรับผิดชอบและทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้ สามารถพัฒนาศักยภาพบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.เป็นสมาชิกที่ดีของวิชาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคม ปรับตัวให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรม

 

                

3.โครงสร้างการบริหารองค์กร

3.1 โครงสร้างการบริหารของคณะพยาบาลศาสตร์ และขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละ หน่วยงานภายในองค์กร

การบริหารองค์กร คณะพยาบาลศาสตร์ ประกอบด้วย คณบดีดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด โดยมีรองคณบดี 2 ท่าน ได้แก่ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา และหัวหน้า กลุ่มวิชา 5 กลุ่มวิชาได้แก่

1.กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดา ทารก และการผดุงครรภ์

2.กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

3.กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

4.กลุ่มวิชาการพยาบาลครอบครัว และชุมชน

5.กลุ่มวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ See all >>

− Dec 17,2018 −

เปิดรับสมัครเรียนผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี

− read more −
− Dec 02,2018 −

เปิดรับสมัครนักศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− read more −
− Oct 03,2018 −

โครงการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางวิชาชีพพยาบาลด้วยการเจริญสติ สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 4

− read more −