ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 17,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนาม MOU ด้านวิชาการกับ Shandong Yingcai University

Dr.XiaJiting อธิการบดี Shandong Yingcai University พร้อมคณะจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ได้ให้เกียรติเยี่ยมชมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  โดยมี ผศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  พร้อมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ให้การต้อนรับในโอกาสมาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ (MOU) ด้านวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับ Shandong Yingcai University              ในการนี้ ดร.สุธาทิพย์  ทั่วจบ …
− May 17,2019 −

คณาจารย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 พระอาจารย์สิทธิภัสร์  สิทธิเตโช  วัดปุรณาวาส  เขตทวีวัฒนา  เป็นวิทยากรบรรยายธรรม  และแนะนำการปฏิบัติธรรมเจริญสติภาวนาพัฒนาจิตใจให้แก่คณาจารย์  และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562  โดยชมรมพุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ณ อาคาร 14 ม.กรุงเทพธนบุรี  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562
− May 17,2019 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี

หลักเกณฑ์ในการสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณสมบัติของการเข้าสอบคัดเลือก       1. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ โดยเป็นสถาบันการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองวิทยฐานะ       2. มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งทางกายและจิต ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนวิชาชีพยาบาล       3. ไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย หลักฐานการสมัครสอบคัดเลือก      …
− May 14,2019 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมรายการเสียงปฎิรูป ตอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลง

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมรายการเสียงปฎิรูป ตอน มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีวิทยากรรับเชิญ : -ดร. ณัฐวรรณ สาสิงห์ (ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) -นพ. กำจัด รามกุุล (คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี -ศ. ดร. วิจิตรา เลิศกมลกาญจน์ (คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี) ออกอากาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 พ.ค.62 ทางช่อง TNN24