ข่าวประชาสัมพันธ์

BANGKOKTHONBURI NEWS

ข่าวประชาสัมพันธ์

− May 01,2024 −

นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4 ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน

ประกาศสำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา     นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้นปีที่ 2 – 4  ที่มีความประสงค์จะกู้ยืมเงินต่อในปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1  ให้ดำเนินการยื่นขอกู้ยืมในแอปพลิเคชัน กยศ.connect และติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน  2567 ได้ 2 ช่องทางดังนี้ 1. ติดต่อเซ็นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืมได้ที่สำนักกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ชั้น 1 ตึกสำนักอธิการบดี …
− May 01,2024 −

ศปง.อพม.ทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา บริจาคโลหิต ช่วยชีวิต เพื่อนมนุษย์ ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ศปง.อพม.) เขตทวีวัฒนาร่วมกับลั่วะทวีวัฒนา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ให้กับสภากา ชาดไทย ถวายเป็นพระราชกุศลในสมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่ 4 ประจำปี 2567 เพื่อมุ่งเน้นให้ประ ชาชนมีความรัก สามัคคี เสียสละ และแบ่งปัน โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้สนับสนุนสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชาวเขตทวีวัฒนาและพื้นที่ใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมครั้งนี้อย่างทั่วถึง…
− Apr 30,2024 −

มกธ.จับมือองค์กรเครือข่ายทางวิชาการภาครัฐและเอกชน 11 สถาบัน จัดประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 12 ภายใต้แนวคิด “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ยั่งยืน” ผ่านระบบออนไลน์

        ศ.ดร.บังอร  เบ็ญจาธิกุล  อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.)  ได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ทุกคณะพัฒนาผลงานวิชาการ  งานวิจัย  งานสร้างสรรค์  หรือการพัฒนาผลงานนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมโดยรวม  และถือเป็นภารกิจที่สำคัญประการหนึ่งของมหาวิทยาลัยฯ ด้วย           จากนโยบายดังกล่าว  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  จึงจัดการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ …
− Apr 30,2024 −

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จับมือ กรมควบคุมโรค - สภาการสาธารณสุขชุมชน ขับเคลื่อนศักยภาพด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรค

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี สำหรับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) โดยมี รศ.ดร.ทนพญ.วรรณีย์ จิรอังกูรสกุล คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ผู้แทนวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน เข้าร่วมแสดงเชิงสัญลักษณ์ขับเคลื่อนกิจกรรมดังกล่าว และนายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานกิจกรรมเปิดตัวขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านสาธารณสุขในการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์…
− Apr 29,2024 −

“ศ.ดร.บังอร” อธิการบดี มกธ. มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปวช.-ปวส.จากสถาบันการศึกษาในเครือ ปีการศึกษา 2566

ศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี (มกธ.) เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จากสถาบันการศึกษาในเครือของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี และวิทยาลัยเทคโนโลยีโพลีกรุงเทพ ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมกล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาในโอกาสนี้ด้วย นอกจากนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มอบโล่เกียรติยศแก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับวิทยาลัยฯ…