สมัครงาน

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์หลักสูตรเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน

− Mar 22,2021 −

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย/เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์/วิทยาการคอมพิวเตอร์/หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยหากผู้สมัครที่จบวุฒิปริญญาโทจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 3.50
คุณสมบัติอื่น ๆ
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน
รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ส่งใบสมัครได้ที่ 16/10 ถ.ทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 หรือ ส่ง RESUME มาที่
E-mail: galajak@hotmail.com  สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 08-5076-1693 อ.พิชิต  กาลจักร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปBack