ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

รับสมัครอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

− Apr 23,2024 −

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต เปิดรับสมัครใน 2 สาขาวิชา

1. สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์ไฟฟ้า 3 ตำแหน่ง
2. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
วศ.ม.(วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต) 
•สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
•สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
•สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คุณสมบัติอื่นๆ :
1. ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
2. เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา(ทำงาน 5 วัน)
3. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
4. เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

สมัครได้ที่  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 

หรือส่ง RESUME มาที่ E-mail:  engineering@bkkthon.ac.th  

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-800-6800-5 ต่อ 2164Back