ข่าวประชาสัมพันธ์

Bangkok Thonburi News

สถาบันภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลชาวไทยเข้าทำงาน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ

− Mar 29,2024 −

สถาบันภาษาต่างประเทศ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลชาวไทยเข้าทำงาน 2 อัตรา ตำแหน่ง อาจารย์สอนภาษาอังกฤษ ประจำสถาบันภาษาต่างประเทศ โดยมีคุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร ชาวไทย จำนวน 2 อัตรา

1. จบการศึกษาในระดับปริญญาโท หรือ อยู่ในระหว่างกำลังศึกษาปริญญาเอก* หรือ จบปริญญาเอก ด้าน

- การสอนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ (การสอนภาษาอังกฤษ)

- การสื่อสารภาษาอังกฤษ

- ภาษาอังกฤษธุรกิจ

- หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องกับ “ภาษาอังกฤษ”

2. สามารถจัดทำเอกสาร แปลเอกสาร ที่เกี่ยวข้องกับการสอน เช่น ตำราเรียน ข้อสอบ หลักสูตร บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ได้

3. สามารถจัดการเรียนการสอนนักศึกษาไทย แบบชั้นเรียนปกติ และแบบชั้นเรียนออนไลน์ได้

4. สามารถดูแลนักศึกษา และร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาได้

5. มีบทความวิจัย ภายในระยะเวลา 2 ปี (ถ้ามี)

6. * จบรายวิชาในระดับปริญญาเอก และกำลังอยู่ในระหว่างทำดุษฎีนิพนธ์ (ถ้ามี)Back