หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิจัย

ดาวน์โหลด / ลิงก์ / อื่นๆ


  • รูปแบบงานวิจัยฉบับสมบูณ์ของคณาจารย์และบุคลากร ปีการศึกษา 2557

                 - หน้าปก
                 - บทคัดย่อ
                 - สารบัญ
                 - ตัวอย่างบทที่ 1-5การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที 7  “นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมไทยในศตวรรษที่ 21”


การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 8 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 4 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี “งานวิจัย และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสังคมให้ยั่งยืน”