หน่วยงาน / ศูนย์ / สำนัก

สำนักวิจัย

ข่าวประชาสัมพันธ์

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ผ่านการประเมินคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารอยู่ในฐานข้อมูล TCI รอบที่ 3 ปี 2558 โดยได้รับผลการประเมิน อยู่ในวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/announcement_58.php

Back