Institutes

สำนักแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

News

− Sep 08,2019 −

กพอ.03 ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย มาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2560

− Mar 26,2019 −

รายชื่อผู้ประเมิน ระดับคณะและสถาบัน

− Mar 26,2019 −

รายชื่อกรรมการผู้ประเมิน ระดับหลักสูตร

− Mar 14,2019 −

สัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย 4.0 ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ณ โรงแรมมิราเคิลแกนด์ คอนเวชั่น

− Nov 08,2018 −

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (มคอ.1)

− Sep 14,2018 −

คู่มือการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

− Sep 14,2018 −

การขอให้รับรองและการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2558

− Sep 14,2018 −

กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

− Sep 14,2018 −

ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ประกาศวันที่ 17 สิงหาคม 2561

− Sep 14,2018 −

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง