คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน

โครงสร้างหลักสูตร

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน

 

 

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย            หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรม และพลังงาน

ภาษาอังกฤษ        Bachelor of Technology Program in Industrial and Energy Management Technology

 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย           ชื่อเต็ม      เทคโนโลยีบัณฑิต (เทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน)

                        ชื่อย่อ        ทล.บ. (เทคโนโลยีจัดการอุตสาหกรรมและพลังงาน)

ภาษาอังกฤษ       ชื่อเต็ม      Bachelor of Technology (Industrial and EnergyManagement Technology)

                        ชื่อย่อ        B.Tech. (Industrial and Energy Management Technology)