คณะรัฐศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

โครงสร้างหลักสูตรหลักสูตร

ปริญญาตรี 4 ปี

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชา รัฐประศาสนศาสตร์