คณะนิติศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะนิติศาสตร์ พานักศึกษาดูงานศาลปกครองกลาง เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริง ให้กับนักศึกษา

− Feb 18,2017 −

ผศ.เสงี่ยม  บุษบาบาน  คณบดีคณะนิติศาสตร์     พานักศึกษาดูงานศาลปกครองกลาง เพื่อเพิ่มประสบการณ์จริง   ให้กับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์  เยี่ยมชมการพิจารณาคดีปกครอง  ,  ชมห้องไต่สวนคดีปกครอง , ฟังบรรยายสรุป  ,    ชมห้องสมุดกฎหมายมหาชน และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลปกครอง  ซึ่งได้รับการต้อนรับจากศาลปกครองกลางเป็นอย่างดี   เมื่อวันที่ 16  กุมภาพันธ์  2560  เวลา  09.00 - 12.00  น.

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back