คณะนิติศาสตร์

ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต

ปรัชญา 

“ยึดมั่นหลักกฎหมายและความยุติธรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม”

     กฎหมายที่ดีคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนสังคม นักกฎหมายที่ดีจึงจะต้องมีความรู้ และทักษะความสามารถ การวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และพัฒนาให้เกิดแนวคิดใหม่ กฎหมายใหม่ที่สอดคล้องกับบริบทใหม่ วิถีชีวิตใหม่ หรือความต้องการใหม่ของสังคม

          อย่างไรก็ดีเหนือการพัฒนาเปลี่ยนแปลงนั้น จะต้องถูกครอบไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรม หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีจึงมุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นนักกฎหมายผู้พัฒนาที่ยึดมั่นหลักกฎหมาย ความยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม อันจะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมอย่างเข้มแข็งต่อไป        

 

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร (Program Educational Objectives : PEOs)

1. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ และมีความสามารถในการค้นคว้า และวิจัยในประเด็นข้อกฎหมายไทยและต่างประเทศในระดับชำนาญ

2. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ และมีทักษะในการใช้การตีความกฎหมายอย่างถูกต้อง และมีคุณธรรมจริยธรรม

3. เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีสมรรถนะตามผลลัพธ์การเรียนรู้ 4 ด้านที่สอดคล้องตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2565

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

          - บุคลากรในกระบวนการยุติธรรม อาทิ ตำรวจ อัยการ ผู้พิพากษา

          - พนักงานคดีปกครอง

          - นิติกร

          - นักกฎหมายและที่ปรึกษากฎหมายในภาครัฐและภาคเอกชน

          - ทนายความ

          - อาจารย์ และนักวิชาการด้านกฎหมายและสังคมศาสตร์

          - นักการเมืองและข้าราชการการเมือง

          - นักกฎหมายในองค์การระหว่างประเทศและองค์กรพัฒนาเอกชน

          - อาชีพอิสระอื่น

 

การจัดการเรียนการสอน

          1. หลักสูตร 2 ปี

          2. เรียนวันอาทิตย์

          3. เรียนในห้องเรียนควบคู่ระบบออนไลน์

          4. มีที่ปรึกษาวิชาการให้นักศึกษาตั้งแต่แรกเข้า

          5. ติดตามการทำวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์โดยการนัดประชุมกลุ่มเชิงปฏิบัติการอย่างสม่ำเสมอ

          6. อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจและให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับเล่มวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน   โดยนักศึกษาไม่ต้องรอเข้าพบอาจารย์ที่มหาวิทยาลัย