คณะศิลปกรรมศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

ข่าวประชาสัมพันธ์

− Jul 17,2023 −

ศัพทานุกรมไทย – จีน เกี่ยวเนื่องการจัดการศิลปกรรม

<<download>>
− Jul 17,2023 −

การจัดการองค์ความรู้การวิจัยสร้างสรรค์สู่การยื่นขอจดลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร

<<download>>
− Jul 12,2022 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ที่มีผลงานวิจัย และผลงานสร้างสรรค์ที่ได้รับรางวัลประเภทดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการขอเบิกทุนสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ข้อ 4 การให้รางวัลผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้แก่ 1. อาจารย์ปราเมศวร์ กลางหมื่นไวย ประเภทผลงานวิจัย ชื่อผลงานโครงการศึกษาและพัฒนาดิน“ชุมชนสถานีรถไฟศาลาธรรมสพน์”สู่กระบวนการออกแบบและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา…
− May 23,2022 −

การจัดการองค์ความรู้การวิเคราะห์และการตีความผลงานสร้างสรรค์สู่การผลิตผลงานวิจัยทางทัศนศิลป์และการออกแบบอย่างเป็นระบบ

< DOWNLOAD >
− May 17,2022 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การปรับคุณภาพดินพื้นบ้านสำหรับใช ้ในงาน เครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักอาจารย์และนักศึกษาทางด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

< ดาวน์โหลด >
− Aug 17,2021 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การจัดการองค์ความรู้การออกแบบโปสเตอร์นำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการด้วยโปรแกรม (Illustrator)

<< Download >>
− Feb 22,2021 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การตั้งชื่อภาษามือศิลปินตะวันตก (ยุคศิลปะสมัยใหม่)

<< Download >>
− May 13,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4  การศึกษาลวดลายธรรมชาติ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบชุดกระถางแคสตัส ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 30 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 08.30-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
− Feb 26,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019"

ม.ร.ว.ชิษณุสรร  สวัสดิวัตน์  ประธานมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร  ม.ล. จันทราภา  สวัสดิวัตน์  คุณวิทยุต  บุนนาค  นายกสมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทย  และผศ.ดร.วิทยา  เบ็ญจาธิกุล  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  ร่วมเปิดงานนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019" ประจำปีการศึกษา 2562 ของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี   ในการนี้มีคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ …
− Feb 27,2019 −

โครงการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3 หัวข้อ การออกแบบลวดลายเทคนิคการมัดย้อม และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3 การออกแบบลวดลายเทคนิคการมัดย้อมและย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ (The Design of tie-dye techniques pattern and dyeing with natural dyes)” ให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนมัธยมปุรณาวาส จำนวน 36 คน ในวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร