คณะศิลปกรรมศาสตร์

新闻 News

新闻

− May 23,2022 −

การจัดการองค์ความรู้การวิเคราะห์และการตีความผลงานสร้างสรรค์สู่การผลิตผลงานวิจัยทางทัศนศิลป์และการออกแบบอย่างเป็นระบบ

− May 17,2022 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การปรับคุณภาพดินพื้นบ้านสำหรับใช ้ในงาน เครื่องปั้นดินเผาสำหรับนักอาจารย์และนักศึกษาทางด้านทัศนศิลป์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์

− Aug 17,2021 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การจัดการองค์ความรู้การออกแบบโปสเตอร์นำเสนอบทความวิจัย ในงานประชุมวิชาการด้วยโปรแกรม (Illustrator)

− Feb 22,2021 −

การจัดการองค์ความรู้(KM) เรื่อง การตั้งชื่อภาษามือศิลปินตะวันตก (ยุคศิลปะสมัยใหม่)

− May 13,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (Work Shop) ทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 4

− Feb 26,2020 −

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดนิทรรศการแสดงศิลปนิพนธ์ "59 art Exhibition 2019"

− Feb 27,2019 −

โครงการบริการวิชาการทางด้านศิลปะและการออกแบบ ครั้งที่ 3 หัวข้อ การออกแบบลวดลายเทคนิคการมัดย้อม และย้อมด้วยสีจากธรรมชาติ โดย คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

− Sep 10,2018 −

วิชาสร้างสรรค์ ผลิตภัณฑ์ ชั้นปีที่ 4 หัวข้อ การออกแบบกระเป๋าจากกระดาษลูกฟูก

− Aug 23,2018 −

ขอแสดงความยินดี กับ อาจารย์ เมธาสิทธิ์ อัดดก อาจารย์ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 40

− Aug 23,2018 −

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์นพอนันต์ บาลิสี อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมแสดงผลงาน การแสดงเคร่องปั้นดินเผาแห่งชาติ ครั้งที่ 19

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศิลปกรรมศาสตร์ Contact: