คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

 

ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

 

1.1 ปรัชญาและความสำคัญ

      หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ มีปรัชญาของหลักสูตรดังนี้

“ ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ ส่งเสริมคุณธรรม ”

      หลักสูตรคณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถในการสร้างสรรค์งานศิลปะ มีปัญญา พัฒนาทักษะ องค์ความรู้ กระบวนการคิดสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ประกอบกับการประยุกต์ศิลป์ให้เป็นศาสตร์ทางสุนทรียภาพที่มีบทบาทต่อชุมชนและสังคมไทย ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง การศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม

1.2 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  

 1. สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และการออกแบบ
 2. สร้างบัณฑิตผู้มีความรู้วิชาการทางศิลปะ สามารถทำการวิจัย บรรยาย และอธิบายเกี่ยวกับงานศิลปะ
 3. เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานทั่วไปในศิลปศาสตร์ อันจะทำให้เป็นบัณฑิตผู้รอบรู้ มีทัศนคติอันดีงาม  รู้จักคิดวินิจฉัย สามารถประยุกต์ศิลป์ให้ตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งจะเป็นทางนำคุณประโยชน์มาสู่สังคม

 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 1. ศิลปินทางทัศนศิลป์
 2. อาจารย์ผู้สอนทางทัศนศิลป์และการออกแบบ
 3. นักวิจัยและนักวิชาการทางทัศนศิลป์
 4. นักเขียน/วิจารณ์ทางศิลปะ
 5. นักจัดการหอศิลป์
 6. นักวาดภาพประกอบ
 7. นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 8. นักสร้างต้นแบบ
 9. นักออกแบบวัสดุ
 10. นักออกแบบโฆษณา
 11. นักออกแบบสิ่งพิมพ์
 12. นักออกแบบบรรจุภัณฑ์
 13. นักวิจัยทางการออกแบบ
 14. ผู้กำกับศิลป์
 15. นักพัฒนาบรรจุภัณฑ์
 16. ประกอบธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการออกแบบ