คณะศิลปกรรมศาสตร์

ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

โครงสร้างหลักสูตรรายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

 

1. ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย                               หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ                         Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design–Product Design

 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย            ชื่อเต็ม     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

                          ชื่อย่อ      ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์)

ภาษาอังกฤษ         ชื่อเต็ม    Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design Product Design

                          ชื่อย่อ      B.F.A (Visual Design -Product Design)

 ดาวน์โหลดหลักสูตร