คณะศิลปกรรมศาสตร์

本科 艺术设计

课程คณะศิลปกรรมศาสตร์มีหลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ดังนี้

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา                         มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

คณะ/สาขาวิชา                                คณะศิลปกรรมศาสตร์  

                                                       สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย     หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์

ภาษาอังกฤษ   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design –Product Design
 

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ภาษาไทย              ชื่อเต็ม   หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์                                                                                       

                            ชื่อย่อ           ศป.บ. (การออกแบบทัศนศิลป์-การออกแบบผลิตภัณฑ์)

ภาษาอังกฤษ           ชื่อเต็ม   Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design - Product Design

                            ชื่อย่อ     B.F.A (Visual Design -Product Design) Bachelor of Fine and Applied Arts Program in Visual Art Design – Product Design

ปรัชญา

“ทักษะดี ปัญญาเป็นเลิศ ประยุกต์ศิลป์อย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างปัญญา”
 

วัตถุประสงค์

1.   เพื่อผลิตบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญทักษะทางศิลปกรรม  เทคโนโลยี และการค้นคว้า วิจัยเพื่อประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์พร้อมตอบรับกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม

2.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการบูรณาการ วัฒนธรรมสู่สากลให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคมโลกอย่างเหมาะสม

3.   เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึก และจรรยาบรรณ ดำรงตนเป็นตัวอย่างที่ดี พร้อมทั้งเป็นผู้นำทางศิลปกรรม

 

วิสัยทัศน์

ศิลปกรรมเป็นศาสตร์แห่งการรับรู้ด้านสุนทรียภาพ ที่สามารถถ่ายทอดผลงานปรากฏเป็นรูปธรรม ให้มีความโดดเด่นทั้งด้านแนวความคิดและการแสดงออกทางศิลปะอย่างสร้างสรรค์

Not Sure which Faculty best for you
request more info

Faculty of คณะศิลปกรรมศาสตร์ Contact: