คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560

− Aug 15,2017 −

       สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ร่วมกับกลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดโครงการไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2560 ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตร เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทีต่อครูบาอาจารย์  รวมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรม

อันดีงามของไทย  ในโอกาสนี้ขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านที่มาร่วมงามและร่วมกันเลี้ยงไอศกรีมให้กับน้อง ๆได้อิ่มท้องกันทั่วหน้า  

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back