คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

โครงการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

− Mar 13,2017 −

โครงการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ ชั้นปีที่ 1

ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ กระทรวงศึกษาธิการ ประจำจังหวัดปทุมธานี

วัดปัญญานันทาราม ต.คลองหก อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 

                คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยากรุงเทพธนบุรี มีแผนปฏิบัติการด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต จึงได้จัดโครงการพัฒนาจริยธรรมสำหรับนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1 เป็นระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ณ วัดปัญญานันทาราม ตำบลคลองหกอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นคนเก่ง คนดีที่สามารถใช้ชีวิตอย่างมีความสุข รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อครู อาจารย์และเพื่อนร่วมสถาบัน


Download..

รูปข่าวประชาสัมพันธ์

Back