คณะพยาบาลศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์ News

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3

− Dec 14,2015 −

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 3

เปิดรับสมัคร 4 มกราคม - 30 เมษายน 2559
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) 6) หรือ เทียบเท่าตามหลักสูตรกระทรวงศึกษารับรอง
2. 2. อายุไม่ต่ากว่า 17 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันเปิดอบรม
3. 3. น้าหนักไม่ต่ากว่า 40 กก. ส่วนสูงไม่ต่ากว่า 150 150 150 150 ซม.
4. 4. สุขภาพดี ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และไม่เป็นอุปสรรคต่อการอบรม
เอกสารในการสมัคร
1. 1. ใบสมัครของมหาวิทยาลัย กรอกข้อมูลครบถ้วน (ค่าสมัคร 200 บาท)
2. 2. สาเนาวุฒิการศึกษา ม. 6 หรือเทียบเท่า
3. 3. รูปถ่ายสี หน้าตรง 1 นิ้ว จานวน 3 รูป
4. 4. สาเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 2 ชุด

ติดต่อ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี โทร 02- 8006801-5 ต่อ 1504,
อ.นารีรัตน์ อมรศุภรศาสตร์ 081- 6276085, อ.สุวิมล จอดพิมาย 089-2358800

สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์       วิชาวิทยาศาสตร์, ความรู้ทั่วไป และภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 

สอบรอบที่ 1  -  วันที่   4  มีนาคม 2559 

สอบรอบที่ 2  -  วันที่   2  พฤษภาคม 2559         

 

ตรวจร่างกาย    รอบที่ 1 - วันที่ 11 มีนาคม 2559

           รอบที่ 2 - วันที่  9 พฤษภาคม 2559

 

ลงทะเบียน       รอบที่ 1 - วันที่    18 มีนาคม 2559

          รอบที่ 2 - วันที่   16 พฤษภาคม 2559

 

เปิดอบรม        1  มิถุนายน 2559    เรียนเวลาเย็น (วันอังคาร, พฤหัสบดี) และทุกวันเสาร์/ อาทิตย์

รายละเอียดเพิ่มเติม --> คลิก
Back